تعداد مقالات: 544
526. تأثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع استپی

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 777-788

زهرا نیکبخت؛ محمد فرزام؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید اجتهادی


527. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه‌ای در مراتع اشتهارد

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 257-262

خدیجه نقی زاده اصل؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حمید رضا عباسی


529. شناسایی و اولویت‌بندی مناطق سیل‌خیز حوضۀ دز با استفاده از مدل WMS

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 805-820

حامد نوذری؛ صفر معروفی؛ مهناز ادیرش


530. بررسی تأثیر مواد مادری و گونه‌های گیاهی بر توزیع پروفیلی عناصر تغذیه‌ای در خاک‌های مرتعی کوهستانی کوهرنگ

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1089-1102

پویا هوشیار؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی؛ مهدی نوروزی


531. مدل‌سازی دمای روزانۀ خاک با استفاده از داده‌های سینوپتیکی و شبکۀ عصبی

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 285-295

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ الهام رفیعی ساردویی؛ فاطمه فرزانه پی


532. اثرات بایوچارهای طبیعی و کمپوست زبالۀ شهری بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ماسه‌بادی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 551-561

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدالی؛ سلمان زارع؛ تورج شعبانی عمران


533. تولید نقشۀ تیپ‌های گیاهی مرتع با استفاده از الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی تصویر ماهواره‌ای

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 847-856

شهرام یوسفی خانقاه؛ دامون رزمجویی؛ سمیه دهداری؛ نسیم آرمان


535. تعیین منشأ شوری آب زیرزمینی با استفاده از ویژگی‌های هیدروشیمایی و روش تحلیل عاملی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 291-310

حسین نوروزی قوشبلاغ؛ اصغر اصغری مقدم


536. مطالعۀ تأثیرگذاری مواد افزودنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های روان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 597-608

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدآلی؛ سلمان زارع


538. چکیده ی انگلیسی

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20


539. چکیده انگلیسی

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-20


540. چکیده انگلیسی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-20


541. چکیده انگلیسی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20


542. چکیده های انگلیسی

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20


543. چکیده های انگلیسی

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20


544. چکیده های انگلیسی

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-20