نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینوپتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل‌های آماری

غلامعباس فلاح قالهری؛ سیدمحمد موسوی‌بایگی؛ ، مجید حبیبی‌نوخندان؛ جواد خوشحال

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 111-124

چکیده
  تغییرهای اقلیمی جهان و چرخه عمومی جو تحت تاثیر پدیده‌های بزرگ مقیاسی است که درسطح آب‌های آزاد جهان رخ می دهد. بسیاری از این پدیده‌ها که به سیگنال‌های بزرگ مقیاس اقلیمی2 معروف اند، از بیش از یک قرن پیش شناخته شده بودند. سیگنال‌های نام برده به طورمعمول با بهره گیری از شاخص‌هایی مانند فشار و دمای سطح آب اقیانوس‌ها محاسبه می‌شوند. ...  بیشتر