نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تیمارهای حفظ رطوبت خاک بر استقرار اولیه نهال گیاه آنغوزه Ferula foetida

زکیه دستوری؛ محمد فرزام

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.335130.1629

چکیده
  آنغوزه از گیاهان دارویی مهم در مراتع استپی ایران است. به کارگیری راهکارهای موثر در استقرار آن می‌تواند برای احیای مراتع و اقتصاد مردم بومی آن مفید باشد. با توجه به اینکه تنش خشکی یکی از محدودیت های اساسی در استقرار گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک است، در این پژوهش تاثیر انواع تیمارهای حفظ رطوبت خاک و جوانه زنی بذر برای کمک به سبز شدن بذر ...  بیشتر

بررسی نقش حفاظتی گونۀ Astragalus brachycalyx Fisch. (گون گزی) بر بانک بذر خاک تحت چرای دام در مراتع ییلاقی شهـــرستان بویراحمد

پرویز غلامی؛ محمد فرزام؛ ناطق لشکری صنمی؛ لاله آموزگار

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 541-553

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.291141.1427

چکیده
  بانک بذر خاک می­تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت احیاء و اصلاح اکوسیستم­های مرتعی فراهم آورد. در مناطق خشک و نیمه­خشک، گیاهان بوته­ای ممکن است سبب تجمع بانک بذر در زیراشکوب شوند و بذرهای رویش یافته را در برابر چرای دام محافظت کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر گونۀ Astragalus brachycalyx بر ترکیب بانک بذر خاک دو منطقۀ قرق و تحت چرای دام مراتع ...  بیشتر