نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر مالچ سیمانی بر تثبیت ماسه های روان

محمد رضا اختصاصی؛ فاطمه سادات حضیرئی

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 739-750

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56955

چکیده
  یکی از روش‏های معمول برای کنترل حرکت ماسه‏های روان مالچ‏پاشی بر سطح آن‏هاست. تا کنون در ایران از مالچ‏های نفتی برای تثبیت تپه‏های ماسه‏ای استفاده می‏شده است. تخریب محیط زیست به وسیلة مالچ‏های نفتی و همچنین هزینه‏های زیاد استفاده از آن‏ها باعث شده است که مراکز پژوهشی کشور در تحقیق بر روی تغییرِ نوع و شیوه‏های مالچ‌پاشی ...  بیشتر