نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پهنه بندی وضعیت بیابان‏زایی منطقه خضرآباد - اله¬آباد دشت یزد با استفاده از مدل IMDPA و با تأکید بر معیارهای آب و خاک

الهام السادات شکوهی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 517-528

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32050

چکیده
  بیش از  80 درصد از سطح کشور ایران از آب و هوای خشک و نیمه خشک برخوردار است و به همین دلیل بیشتر در معرض خطر بیابان زایی قرار دارد. اقدامات اجرایی در رابطه با کنترل بیابان­زایی باید متکی بر شناخت وضعیت فعلی بیابانی شدن و شدت آن باشد. بدین منظور امتیازدهی به شاخص­ها جهت بررسی شدت بیابان­زایی منطقه خضرآباد براساس مدل IMDPA صورت گرفت. ...  بیشتر