نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت روستائیان استان قم در اجرای پروژۀ ترسیب کربن

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ ماتیوس بوشکر

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 843-863

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.303920.1510

چکیده
  پروژۀ ترسیب کربن از جمله اقدامات مهم بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی و کاهش تغییرات اقلیم در دو دهۀ اخیر است که به دنبال مشارکت جوامع روستایی در همۀ مراحل پروژه در جهت دستیابی به اهداف محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی بوده است. از آنجایی که عوامل متعددی می­توانند بر مشارکت ذی‌نفعان در فعالیت‌های پروژۀ ترسیب کربن مؤثر باشند، ...  بیشتر

ارزیابی اثرات طرح‌های مرتعداری بر سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداران روستایی شهرستان ماهنشان

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ خلیل آقاجانلو

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 479-494

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.122969.863

چکیده
  ارزیابی طرح­های مرتعداری به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان کمک نموده از ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی تأثیر آن‌ها را دریابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات طرح­های مرتعداری بر سرمایه­های اجتماعی معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه بهره­برداران روستایی بود. با استفاده از یک روش پیمایشی، ...  بیشتر