نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برآورد سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای حوضه بابلرود با استفاده از مدل WMS

تکتم ایمانی؛ مهدی دلقندی؛ صمد امامقلی زاده؛ زهرا گنجی نوروزی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 469-481

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.320960.1579

چکیده
  ارزیابی مخاطرات سیلاب موضوع مهمی است که می‌تواند منجر به کاهش خسارات سیل گردد. مدلسازی بارش-رواناب نقش کلیدی در مدیریت منابع آب و همچنین جلوگیری از مخاطرات سیل بازی می‌کند. اما استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی به منظور شبیه‌سازی رواناب نیازمند واسنجی پارامترهای مختلف می‌باشند. از این رو، در مطالعه حاضر مدل WMS11.0 جهت شبیه‌سازی دبی ...  بیشتر