نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر ویژگی های واحدهای زمین شناسی و شیب‌ بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: حوضه صنوبر، تربت‌حیدریه)

پریسا فرضی؛ مریم آذرخشی؛ علی رسول زاده؛ مهدی بشیری

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 437-447

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61694

چکیده
  ویژگی‌های سنگ‌های تشکیل‌دهنده سطح زمین نقش بسیار مهمی بر تغییرات طبیعت از جمله فرایند فرسایش و جابجایی ذرات خاک دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اصلی و متقابل واحدهای زمین‏شناسی و شیب ‌بر تولید رواناب و رسوب در حوزه آبخیز صنوبر با استفاده از شبیه‏ساز باران صورت گرفت. بدین منظور نقشه زمین‌شناسی منطقه در محیط نرم‌افزار Arc GIS 10 ...  بیشتر