نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب‌ زیرزمینی در دشت جیرفت

فرشاد سلیمانی ساردو؛ ناصر برومند؛ علی اذره

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 921-932

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61192

چکیده
  در دهه‌های اخیر افزایش روزافزون جمعیت و توسعه اراضی کشاورزی، سبب افزایش بی‌رویه از منابع آب‌ زیرزمینی و تشدید کاهش کیفیت آب در اکثر مناطق کشور شده است. از این رو با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، به بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کلسیم، منیزیم، اسیدیته، کلر، سولفات و سدیم آب ‌زیرزمینی در دشت جیرفت پرداخته شده است. ...  بیشتر