نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ آستانۀ ‏توپوگرافی فرسایش خندقی در کاربری‌های کشاورزی، مرتع متوسط و مرتع فقیر در منطقۀ قصرشیرین

خسرو شهبازی؛ علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ محمد خسروشاهی

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.217353.1055

چکیده
  فرسایش خندقی، نقش قابل توجهی در تخریب سرزمین به‌ویژه در مناطق نیمه­خشک دارد. از سویی آستانه‏های توپوگرافی فرسایش خندقی، شدیداً متأثر از تغییر کاربری اراضی و تخریب پوشش گیاهی است. هدف از این تحقیق، مقایسۀ آستانه­های توپوگرافی فرسایش خندقی در سه کاربری کشاورزی، مرتع متوسط و مرتع فقیر در منطقۀ قصرشیرین استان کرمانشاه بود. روش ...  بیشتر