نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر تیماردهی شستشوی بذر با اسید سولفوریک و آبیاری با آب شور بر روی جوانه‌زنی بذورZygophyllum fabago L.

اسماعیل شیدای کرکج؛ اسفندیار جهانتاب؛ زهرا محمودی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 802-815

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.302089.1500

چکیده
  رشد و عملکرد گیاهان در محیط تحت تأثیر تنش­های محیطی زنده و غیر زنده متعدد و نیز خواب بذر محدود می­باشد. شوری در خاک، یکی از تنش­های مهم نواحی خشک و نیمه­خشک است. خواب بذر یک سازوکار کلیدی جهت بقای گیاهان در محیط رشد طبیعی می­باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تیمارهای شستشوی بذر با اسید سولفوریک و آبیاری بذور با آب شور بر روی جوانه­زنی ...  بیشتر