نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تغییرات فصلی و مکانی ذرات PM2.5، PM10 و TSP در حومۀ شهر اصفهان و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی

سادات فیض نیا؛ ربانه روغنی؛ سعید سلطانی

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 393-404

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.250800.1220

چکیده
  ذرات گردوغبار به دلیل دستیابی به سیستم تنفس انسان تأثیرات مخربی بر سلامت انسان به­ویژه در مناطق شهری و صنعتی دارند. بنابراین پایش ذرات گردوغبار و بررسی روند مکانی و فصلی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات فصلی و مکانی غلظت ذرات گردوغبار به تفکیک در اندازه‌های PM2.5، PM10 و TSP در حومۀ شهر اصفهان و ارتباط آن با ...  بیشتر