نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر اقدامات احیائی بر تغییر عملکرد پوشش گیاهی در مراتع دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

حامد فرضی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ محمدرضا طاطیان

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.264094.1290

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اقدامات احیائی بر تغییر عملکرد پوشش گیاهی و ترسیب کربن خاک در مراتع دامنه­های جنوبی البرز مرکزی می­باشد. نمونه­برداری از پوشش گیاهی در فصل رویش منطقه، اردیبهشت و خرداد، به روش تصادفی- سیستماتیک در 400 پلات 2 مترمربعی در امتداد 40 ترانسکت 100 متری انجام شد. در هر پلات درصد تاج پوشش، حضور گونه­ها، ویژگی­های ...  بیشتر