نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تبدیل مرتع به جنگل‌کاری بر تغییرات تصاعد کربن آلی خاک (مطالعۀ موردی: بخشی از مراتع شهرستان سنندج)

فرنوش زارعی؛ حامد جنیدی؛ پرویز کرمی

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 391-408

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.266486.1304

چکیده
  در این مطالعه اثر تبدیل مرتع به جنگل­کاری بر میزان تصاعد کربن آلی خاک در دو تودۀ جنگل­کاری سرو ­نقره­ای و داغداغان و مرتع مجاور در محدودۀ شهر سنندج بررسی شد. برای بررسی میزان تصاعد کربن­دی­اکسید به روش تله قلیایی با اتاقک بستۀ ساکن به صورت ماهیانه با 5 تکرار در هر تیمار و به مدت یک سال انجام گرفت. آنالیز تصاعد کربن­دی­اکسید ...  بیشتر