نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
نقشه‌برداری رقومی پایداری خاکدانه‌ها و تأثیر عملیات حفاظت خاک روی آن‏ها در منطقۀ چاه‌ماری بهبهان

منیژه رضوی حسین آباد؛ علیرضا امیریان چکان؛ محمد فرجی؛ جمال موسویان

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 771-785

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.301998.1499

چکیده
  یکی از روش­های مناسب جهت بررسی تأثیر عملیات حفاظت خاک و مدل‏سازی فرسایش آبی خاک، بررسی پایداری خاکدانه­ها و تغییرات مکانی آن است. تحقیق حاضر با هدف مدل‏سازی پایداری خاکدانه­ها و تغییرات مکانی آن‏ها در یک منطقه تحت عملیات درخت­کاری و کنتورفارو و منطقه­ای مشابه و مجاور آن به عنوان منطقۀ شاهد در منطقۀ چاه­ماری بهبهان ...  بیشتر