نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مسیر یابی و بررسی روند حرکت منابع تولید گرد وغبار در شکل گیری تپه های ماسه ای با استفاده از مدل HYSPLIT (مطالعه موردی : شرق استان قم،ماسه زار جلالی)

صادق آبروش؛ شیرین محمدخان؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 273-286

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.310960.1536

چکیده
  امروزه مشکل گردوغبار به بحرانی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. گردوغبار و طوفانهای ماسه ای می توانند به عنوان منابع تأمین بودجه رسوب شکل گیری تپه های ماسه ای مورد توجه قرار گیرند. هدف از این پژوهش، بررسی روند حرکت منابع تولید گردوغبار و نقش آن ها در شکل گیری تپه های ماسه ای در منطقه ماسه زار جلالی واقع در شرق استان قم می باشد. داده‌های ...  بیشتر