نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پایش اجتماعی شبکة ذی‌نفعان در حکمرانی محلی منابع آب (منطقة مورد مطالعه: حوضة آبخیز رزین، شهرستان کرمانشاه)

فاطمه سالاری؛ مهدی قربانی؛ آرش ملکیان

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 287-305

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54931

چکیده
  در مدیریت منابع آب یکی از رویکردهای مهم‌ِ مشارکتی حکمرانی محلی آب است. به همین جهت پایش اجتماعی روابط ذی‌نفعان محلی برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و دستیابی به حکمرانی خوب آب در سطح محلی الزامی است. بر این اساس، به تحلیل شبکة اجتماعی، به منزلة یک رویکرد، در تحلیل روابط ذی‌نفعان محلی به منظورِ مدیریت پایدار منابع آب توجه شده است. ...  بیشتر