نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی تاثیر گیاه کافوری گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکی در استان چهارمحال و بختیاری

حجت‌ا... خ دری‌غریب‌وند؛ قاسمعلی دیانتی‌تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرارگرفت. گونه C. monspeliaca یکی از گونه‌های غیر بومی در استان و انحصاری رویشگاه دوتو تنگ صیاد است که در محدوده‌ای به گستره 3500 هکتار پراکنش دارد. با توجه به احتمال تاثیر گونه‌های غیربومی بر محیط رویشی جدید، عناصر خاک در دو عمق 10- 0 سانتیمتری و 30-10سانتیمتری در ...  بیشتر