نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی مقایسه نسخه درجه-روز و تابشی مدل SRM در همانند‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف

علی فتح زاده؛ محمد مهدوی؛ R.C. Bales؛ علی اکبر آبکار؛ حسن عسکری شیرازی

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در حوزه‌های آبخیز کوهستانی، ذوب برف و رواناب بدست آمده از آن سهم عمده‌ای در تولید جریان و تأمین منابع آب دارد. مدل SRM از جمله مدل‌های هیدرولوژیکی است که به منظور همانند‌سازی و پیش‌بینی جریان روزانه در حوزه‌های کوهستانی متأثر از ذوب برف طراحی شده است. مبنای بکار گرفته شده در مدل SRM روش تجربی درجه-روز می‌باشد که به رغم گستردگی کاربرد ...  بیشتر