نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برازش داده‌های تشتک تبخیر با روش تورنوایت در مناطق خشک ایران

آتیکه افضلی؛ محمد مهدوی؛ محمد زارع

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 187-196

چکیده
  دقیق‌ترین و ساده‌ترین روش اندازه‌گیری تبخیر، بهره‌گیری از تشتک هاست که در ایران از تشتک کلاس Aبهره‌گیری می‌شود در مقابل روش‌های تجربی زیادی نیز وجود دارد که برای برآورد تبخیر و تعرق از آنها بهره‌گیری می‌شود در این پژوهش روش تورنوایت به دلیل سادگی و کمی مشخصه‌های موجود در آن گزینش شد و به دلیل برآورد نامناسب آن در شرایط اقلیمی ...  بیشتر