نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی آماری دوره‌ بازگشت وضعیت‌های مختلف خشکسالی (میانگین، شدید، خیلی شدید) در استان اصفهان با بهره‌گیری از شاخص استاندارد بارش

سیده سارا سعادتی؛ سعید سلطانی؛ سعید اسلامیان

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 257-270

چکیده
  خشکسالی پدیده‌ای جهانی است که می‌تواند در هر جایی رخ دهد و زیان‌های قابل توجهی به انسان و اکوسامانه‌های طبیعی وارد آورد. بنابراین، پژوهش در این زمینه بسیار ضروری می‌باشد. در این پژوهش از شاخص بارش استاندارد به منظور پایش و تحلیل فراوانی خشکسالی در استان اصفهان بهره‌گیری شده است و پس از جمع‌آوری داده‌های بارش ایستگاه‌های موجود ...  بیشتر