نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی بارش بهاره استان خراسان رضوی بر پایه الگوهای سینوپتیکی پیوند از دور با بهره‌گیری از سامانه استنباط فازی- عصبی تطبیقی((ANFIS

غلامعباس فلاح قالهری؛ مجید حبیبی‌نوخندان؛ جواد خوشحال

دوره 63، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 55-74

چکیده
  هدف از این بررسی ارزیابی ارتباط الگوهای سینوپتیکی بزرگ مقیاس اقلیمی با بارش در استان خراسان رضوی می‌باشد. در این بررسی با بهره‌گیری از سامانه استنباط فازی- عصبی تطبیقی برآورد بارش در بازه زمانی فروردین تا خرداد (آوریل تا ژوئن) در استان خراسان رضوی ارائه شده است. داده‌های بارش بهاره شامل آمار و داده‌های بارش 38 ایستگاه همدیدی، اقلیم ...  بیشتر