نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یا فتن گیاهان معرف در منطقه ساوجبلاغ

محسن نقیلو؛ محمد جعفری؛ محمد طهمورث؛ اصغر کهندل؛ فریناز همدانیان

دوره 63، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 119-11

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی روابط پوشش گیاهی با ویژگی‌های خاک و تعیین مهم‌ترین عامل خاکی موثر در تغییرات نوع و کمیت پوشش گیاهی در منطقه مورد بررسی می‌باشد. منطقه مورد بررسی در نزدیکی روستای نجم آباد واقع در غرب استان تهران و جنوب شرق شهر هشتگرد قرار دارد. پس از بازدید صحرایی، تیپ‌های گیاهی شاخص کل منطقه گزینش و در منطقه معرف هر تیپ‌ به ...  بیشتر