نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیر قرق کوتاه مدت و بارندگی بر پوشش مرتعی منطقه احمد آباد زنجان

فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 289-299

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30018

چکیده
  تاثیر قرق در روند تغییرات پوشش گیاهی مراتع طبیعی منطقه احمدآباد استان زنجان از سال 1380 تا 1385 با استقرار 3 واحد نمونه که هر کدام شامل دو نوار (ترانسکت) موازی به‌طول 30 متر، با 20قطعه (کوادرات) ثابت 1 متر مربعی در هر واحد نمونه (60 قطعه در 3 واحد نمونه) در داخل و همان تعداد در خارج قرق، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری مقدار تولید در داخل و خارج ...  بیشتر