نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کارایی روش‌های مختلف در بازسازی داده‌های هیدرومتری (بررسی موردی: حوزة آبخیز سفیدرود)

حجت‌ا... جلیلیان؛ قباد رستمی‌زاد؛ صالح آرخی

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30021

چکیده
  متاسفانه در ایران به دلایل مختلف از قبیل خرابی دستگاه‌ها، عدم برداشت داده‌ها، سوانح طبیعی و... بعضی داده‌ها در ایستگاه‌های هیدرومتری ثبت نشده‌اند که موجب بروز نواقص آماری و ایجاد مشکلاتی در تجزیه و تحلیل ایجاد می‌کند. لذا ناگزیر باید این داده‌های گمشده به طریقی برآورد شوند. روش‌های مختلفی برای بازسازی داده‌های گمشده وجود دارند ...  بیشتر