نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی توان جابجایی ماسه‌های بادی در دشت کاشان

طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 411-422

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30027

چکیده
  تحرک تپه‌های ماسه‌ای یکی از مشکلات جدی در مناطق خشک است. رژیم باد، فراوانی، جهت وزش و سرعت باد می‌تواند از عوامل موثر در شکل‌گیری تپه‌های ماسه‌ای باشد. مقدار انرژی باد و تغییر آن در جهت‌های مختلف (رژیم بادی) تأثیر زیادی روی مرفولوژی، نگهداری و تغییر شکل رخساره‌های فرسایش بادی دارد. در این پژوهش با تجزیه و تحلیل آماری داده‌های بادسنجی ...  بیشتر