نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه کارایی روش‏های برآورد تراکم سه گونه مرتعی Bromus tomentellus، ovina Festuca، و Prangos ferulacea (مطالعه موردی: مراتع سارال کردستان)

جمال ایمانی؛ حسین ارزانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 179-190

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35571

چکیده
  به منظور ارزیابی و مقایسة روش‏های اندازه‏گیری تراکم سه گونة Bromus tomentellus،ovinaFestuca، و Prangos ferulaceae، از نظر صحت و زمان لازم در هر روش، سه جامعة مطالعاتی انتخاب شد که گونة غالبِ هر جامعه یکی از گونه‌‏های مذکور بود. در هر یک از جوامعْ منطقة معرف مشخص شد و محدوده‏ای به مساحت 7000 متر مربع (70 × 100) انتخاب گردید. نمونه‌برداری در این محدوده ...  بیشتر