نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی توان زیست‌محیطی سرزمین برای توسعة کاربری مرتعداری (مطالعة موردی: پارسل A حوزة آبخیز سد قشلاق)

فضل الله احمدی میرقائد؛ بابک سوری؛ مهتاب پیر باوقار

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 321-334

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36510

چکیده
  مراتع از جمله منابع طبیعی است که در تعامل بسیار زیاد با فعالیت‌های انسانی قرار دارد. به دلیل بهره‌برداری بیش از حد از مراتع کشور و نامساعدبودن وضعیتِ کنونیِ آن‌ها ضروری است در استفاده و بهره‌برداری از مراتع‌ به توان زیست‌محیطیِ آن‌ها توجه شود. این پژوهش با هدف ارزیابی توان زیست‌محیطی سرزمین برای توسعة کاربری مرتعداری، ...  بیشتر