نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ امکان تکثیر سه گونۀ گندمی بومی ماسه‌زارهای ساحلی استان هرمزگان از طریق بذر و استولون

محمد اکبریان؛ رحمان اسدپور؛ مریم مصلحی؛ امید ذاکری

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 879-887

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.245643.1187

چکیده
  در سواحل استان هرمزگان، گونه‌های گیاهی وجود دارند که به فاصلۀ کمی از خط ساحلی رشد و استقرار یافته‌اند، به نظر می‌رسد این گونه‌ها قابلیت آن‌را داشته‌باشند که به‌عنوان گونه‌ای کاربردی جهت احیاء اراضی ماسه‌ای ساحلی مورد استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این مقاله، تعیین بهترین روش تکثیر Halopyrom mucronatum, Aeluropus lagopoides, Sporobolus arabicus  به عنوان ...  بیشتر

مقایسه عملکرد فرسایش‌های آبی و بادی در تخریب اراضی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت جیحون شهرستان خمیر، استان هرمزگان)

محمد اکبریان؛ سیّد حسن کابلی؛ نوازاله مرادی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 433-448

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32043

چکیده
  تعیین حساسیت نسبی اراضی به فرسایش و شناخت عوامل مؤثر بر آن می‏تواند مبنای برنامه‌های حفاظت خاک و مقابله با فرسایش قرار گیرد. این تحقیق با هدف مقایسه نقش فرسایش‌های آبی و بادی در میزان کل فرسایش اراضی منطقه دشت جیحون خمیر، با استفاده از مدل‌های IRIFR.E.A[1] و [2]PSIAC و بندهائی از روش منشاءیابی رسوب انجام شده است. جهت برآورد فرسایش آبی ...  بیشتر