نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر پلی‌اکریل آمید بر نرخ فرسایش پاشمانی در خاک ‏های مختلف با استفاده از شبیه‌ساز باران

عطااله کاویان؛ فریال حیاوی؛ مهدی بروغنی

دوره 67، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.51827

چکیده
  فرسایش پاشمانی، نخستین مرحله در فرایند فرسایش، نتیجه بمباران سطح خاک به وسیله قطرات باران است. قطرات باران در هنگام برخورد به سطح خاکْ ذرات خاک را جابه ‏جا و ساختمان خاک را تخریب می‏کنند. در این تحقیق به بررسی تأثیر مقادیر مختلف پلی ‏اکریل‏ آمید (0، 2، 4، و 6 کیلوگرم بر هکتار) بر مقدار فرسایش پاشمانی در سه بافت رسی، سیلتی رس، و شنی ...  بیشتر