نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی نقشة خطر فرسایش خاک و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز وازرود، مازندران)

جلال زندی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کریم سلیمانی

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 401-415

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36516

چکیده
  فرسایش خاک مسئلة محیطی مهمی در حوزة آبخیز وازرود، واقع در بخش میانی مازندران، است. متأسفانه، این حوزه مانند بیشترِ حوزه‏های آبخیز کشور فاقد ایستگاه‏های اندازه‏گیری فرسایش و رسوب مجهز برای مطالعه و مدل‏بندی فرسایش خاک در سطح وسیع است. به منظور ارزیابی خطر فرسایش خاکْ مدل‏سازی فرسایش در مقیاس حوزه لازم‌الاجراست. در این مطالعه ...  بیشتر