نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر باران اسیدی در فرسایش پذیری جهت های اصلی دامنه سازند گچساران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه)

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 543-556

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.302177.1503

چکیده
  بارش اسیدی یکی از عوارض زندگی صنعتی است که از نظر جغرافیائی در سال‌های اخیر گسترش وسیعی پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . این بارش‌ها اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم‌‌های مختلف کره زمین دارند. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت به رواناب و تولید رسوب نهشته های سازند گچساران به بارش اسیدی و تغییر غلظت آن، بخشی از ...  بیشتر