نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی دقت روش‏ های منحنی زمان مساحت در تهیة آب‏ نمود واحد لحظه‏ ای

حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 647-656

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56142

چکیده
  آب‏نمودی که در خروجیِ حوضة آبخیز شکل می‏گیرد می‏تواند مبین واکنش هیدرولوژیکی حوضه در برابر رفتار ژئومورفولوژیکی آن باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و مفهوم آب‏نمود واحد لحظه‏ای، پاسخ‏گوییِ حوضة آبخیز شبیه‏سازی شود. در روش فیزیکی حاضر آب‏نمود واحد لحظه‏ای کلارک بر اساس سه پارامترـ ...  بیشتر

تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 617-629

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53478

چکیده
    هدف از این تحقیق پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضة آبخیز سیاه‌دره با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک است. بدین منظور، نخست نقاط لغزشی با استفاده از عکس‌های هوایی و بازدید‌های میدانی مشخص و متعاقب آن نقشة پراکنش زمین‌لغزش منطقه تهیه شد. سپس، هر یک از عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش در منطقة مورد مطالعه از قبیل شیب، جهت شیب، ...  بیشتر