نویسنده = محمد فرجی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص SDI در حوزۀ آبخیز مادیان رود لرستان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 477-487

لیلا عبدالهی؛ محمد فرجی؛ علی حقی‌زاده؛ سمیه دهداری


3. ارزیابی تأثیراحداث سد مارون بر مرفولوژی رودخانه و تغییر کاربری اراضی پایین‌دست

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 419-430

اعظم طیبی؛ محمد فرجی؛ شهرام یوسفی خانقاه