نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی رابطة خصوصیات مورفولوژیکی بذور گیاهان مراتع نیمه‌استپی با Endozoochory

سپیده فاضلیان؛ پژمان طهماسبی؛ حمزه علی شیرمردی؛ اسماعیل اسدی

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 571-585

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53475

چکیده
  اندوزوخوری یکی از روش‏های پراکنش بذر است. در این روش بذر از طریق گذر از سیستم گوارش دام انتقال و جوانه‌زنی و استقرار گیاهان افزایش می‌یابد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین خصوصیات بذر و گذر از دستگاه گوارش دام به‏ وسیلة حیوانات اهلی مختلف (گاو، گوسفند، و بز) در هفت گونه گراس چند‏ساله، هشت گونه فورب چند‏ساله، و سه گونه فورب ...  بیشتر