نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر چرای بلندمدت گاو در خصوصیات مورفولوژیک ریشة گونة Brachiaria decumbens و چگونگی توزیع آن در خاک (مطالعة موردی: چراگاه استوایی در کشور مالزی)

مجید آجورلو؛ محبوبه ابراهیمیان؛ رمضانی عبدالله

دوره 67، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.52823

چکیده
  هدف این مطالعه کمّی‌سازی واکنش ریشة گونة Brachiaria decumbens به چرای گاو در چراگاه استوایی در کشور مالزی بود. تیمارها عبارت بود از: چرای تناوبی با شدت متوسط (7/2 واحد دامی در هکتار) در بلندمدت (33 سال) و عدم چرا. نمونه‌های ریشه همراه با خاک تا عمق 30 سانتی‌متر برداشت شد. خصوصیات مورفولوژیک ریشه‌ـ یعنی طول، قطر، سطح، و حجم آن‌‌ـ با استفاده از دستگاه ...  بیشتر