نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کانی‌شناسی رسوبات بستر رودخانه حوزه آبخیز شفارود گیلان به‌منظور تعیین میزان فرسایش‌پذیری و رسوب‌زایی

محمد رستم تبار؛ سادات فیض نیا؛ ضیاالدین شعاعی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61735

چکیده
  با شناسایی دقیق‌تر سازندها و واحدهای سنگی حساس به فرسایش می‌توان راهکارهای مناسب و به موقع ارائه داد و از فرسایش بی‌رویه آنها جلوگیری کرد. در این مطالعه، با نمونه‌برداری از پیش تعریف شده از رودخانه‌های اصلی و فرعی و انجام عملیات دانه‌بندی با انتخاب غربال‏های شاخص، بررسی کانی‌شناسی بصورت کمّی و کیفی در آزمایشگاه بوسیله بینوکولر ...  بیشتر