نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی عملکرد اکوتیپ‌های گونۀ Elymus hispidus var. hispidus در مناطق رویشی استان کردستان

صلاح الدین زاهدی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 949-962

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.248388.1205

چکیده
  کاشت اکوتیپ­های گونۀ مرتعی Elymus hispidus var. hispidus در ایستگاه پژوهشی بهارستان سنندج به منظور بررسی قدرت استقرار و سازگاری انجام شد. این بررسی از سال 1389 شروع و تا سال 1394 ادامه یافت. برای هر اکوتیپ به مقدار کافی بذر از پایه های مختلف سراسر استان جمع آوری و در پائیز سال 1389 در فاز تکثیر بذر برای هر اکوتیپ کشت شدند. در پائیز سال‌های 90 و 91 اکوتیپ­های ...  بیشتر

بررسی آثار شدت‌‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی گونة Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع مجیدآباد قروه ـ استان کردستان)

صلاح الدین زاهدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 267-276

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35577

چکیده
  گونةBromus tomentellusبرای مطالعة اثر شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی در مراتع مجیدآباد قروه انتخاب شد. تیمار‌های آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50، و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. نتایج به‌دست‌آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در سه سال، 1387- 1389، در نرم‌افزار‌های  SASوIRRISTAT  تجزیه و تحلیل شد. نتایج ...  بیشتر