نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارتباط فاکتورهای پوشش گیاهی و خصوصیات خاک( مطالعه موردی پارک ملی خجیر )

سیداکبر جوادی؛ علیرضا خان آرمویی؛ محمد جعفری

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 353-366

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61688

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم‌ترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ‌های رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه‌های شاخص (TWINSPAN) و آنالیز ...  بیشتر