نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر دماهای بالا بر ویژگی های رطوبتی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده

زهره سپهری؛ زینب جعفریان؛ عطا کاویان؛ قدرت اله حیدری

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 895-905

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61188

چکیده
  از آنجایی­که آتش سبب تغییر خصوصیات خاک می­شود؛ آگاهی از اثرات آتش­سوزی بر روی خاک جهت مدیریت مراتع پس از آتش‌سوزی اهمیت دارد. مطالعه­ای برای بررسی تأثیر آتش بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هیدرولوژیکی خاک مرتع در منطقۀ چرات شهرستان سوادکوه انجام گرفت. نمونه­برداری در دو تیپ گیاهی Astragalus gossypinusو Artemisia aucheri انجام و تعداد 120 ...  بیشتر