نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی‏های بر پایة ریسک نیاز آبی محصولات تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل‏های AOGCM

پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 441-457

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56129

چکیده
  امنیت غذایی در جهان، به‌ویژه در مناطق خشک، که با کمبود آب مواجه‏اند، اهمیت زیادی دارد. آثار تغییر اقلیم بر نیاز آبی کشاورزی این اهمیت را دوچندان ساخته است. در این تحقیق به ارزیابی ریسک نیاز آبی دامنة وسیعی از محصولات در شرایط تغییر اقلیم پرداخته شد. به‏ منظور شبیه‏سازی متغیرهای اقلیمی از مدل‏های AOGCM استفاده ‏شد. بدین منظور، ...  بیشتر