نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
انتخاب چارچوب تحلیل نظام یکپارچۀ اجتماعی- اکولوژیک کشاورزان بهره‌بردار از منابع آب زیرزمینی یک آبخوان: کاربست مدل تصمیم‌گیری کوپراس

زهرا کامیاب؛ امیر علم بیگی؛ عبدالمطلب رضائی؛ سید محمود حسینی

دوره 74، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 137-155

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.306595.1520

چکیده
  سیاستگذاری­های حفاظت از منابع طبیعی در رویکرد مدیریت سنتی، بر سازگارسازی نظام اکولوژیک با اهداف افزایش تولید و رشد اقتصادی متمرکز گردیده­اند که موجب افزایش تخریب منابع طبیعی شده­اند. بهره­گیری پایدار از منابع طبیعی، در گرو شناخت وابستگی­های متقابل و درونی نظام­های اجتماعی و اکولوژیکی و ظرفیت آن­ها برای تأمین خدمات ...  بیشتر

تحلیل الگوی ساختاری سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی بهره‌برداران منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: حوزۀ آبخیز پایین دست سد درودزن فارس)

جمیله سلیمی کوچی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ عبدالمطلب رضائی

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 499-511

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.234661.1135

چکیده
  از چندین دهۀ گذشته مطالعۀ ابعاد انسانی در مدیریت منابع طبیعی از جمله منابع آب با رشد همراه بوده است. لذا جهت دستیابی به پایداری اکولوژیکی و انسانی در زمینۀ منابع آب، نیازمند برنامه­ریزی و سیاست­گذاری در راستای مدیریت پایدار منابع آب می­باشیم. مدیریت عرصه­های طبیعی به دلیل درگیر بودن مؤلفه­های انسانی و طبیعی اساساً امری پیچیده ...  بیشتر

تحلیل شبکة تبادل اطلاعات در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی (منطقة مورد مطالعه: حوضة سد البرز در استان مازندران)

عبدالمطلب رضائی؛ سید محمود حسینی؛ علی اسدی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 65-79

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53883

چکیده
  استفاده از تحلیل شبکة اجتماعی برای بررسی نوع روابط بین ذی‌نفعان و کنشگران در مدیریت منابع طبیعی، به منزلة روشی علمی، کاربرد فراوانی یافته است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل شبکة تبادل اطلاعات در بین سازمان‌های فعال در مدیریت پایدار منابع طبیعی در حوضة سد البرز در استان مازندران بر مبنای رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی صورت گرفت. بر اساس نتایج ...  بیشتر