نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقادیر عناصر معدنی هشت گونة مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمود حمیدیان؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی

دوره 67، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 381-391

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.52827

چکیده
  برای رسیدن به عملکرد دام در سطح مطلوب تأمین نیاز غذایی دام از نظر عناصر معدنی ضروری است. به همین منظور، عناصر معدنی هشت گونة مهم مرتعی و مورد چرای دام‌ـ شامل Ferula ovina، Prangus uloptera، Medicago sativa، Lotus goeblia، Trifolium montanum، Melilotus officinalis، Sanguisorba minor،و Stachys inflate در مراتع ییلاقی طالقان در مراحل مختلف رشد (رشد رویشی، گل‌دهی، و بذردهی) اندازه‏گیری شد. بدین ...  بیشتر