نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر پوشش لکه‏ای، به‌ منزلة زیستگاه خرد، بر تغییر خصوصیات خاک (مطالعة موردی: چراگاه‏های شور تز خراب در ارومیه)

جواد معتمدی؛ آرزو علیزاده؛ آزاده عالم زاده گرجی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53891

چکیده
  گیاهان، ضمن رویش و سازگاری با شرایط مختلف، ویژگی‏های محیط و به‌ویژه خصوصیات خاک را برای گسترش جوامع گیاهی تغییر می‏دهند. در این تحقیق میزان تأثیرگذاری گیاهان هالوفیت اطراف دریاچة ارومیه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ارزیابی شد. بدین منظور، در تیپ گیاهی Salsola nitraria - Aeluropus littoralis، که معرف سطح وسیعی از چراگاه‏های شور اطراف دریاچة ...  بیشتر