نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان

لیلا بخشنده مهر؛ سعید سلطانی؛ عادل سپهر

دوره 66، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35326

چکیده
  بر طبق تعریف کنفرانس بین‏المللی مبارزه با بیابان‏زایی، «پدیدة بیابان‏زایی» عبارت است از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه‏خشک، و نیمه‏مرطوبِ خشکِ ناشی از عوامل متعددی چون تغییرات اقلیمی و فعالیت‏های انسانی. این پدیده مدت‏هاست که یک مشکل جدّی اقتصادی، اجتماعی، و زیست‏محیطی در بسیاری از کشورها شناخته شده است. روش ...  بیشتر