نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و اندام‌های مختلف گیاهان مرتعی Alhagi camelorum و Cornulaca monacantha (مطالعۀ موردی: چاه نفتی زوئیر، استان خوزستان)

معصومه موقری رودپشتی؛ لیلا خلاصی؛ امین ذرتی پور؛ فرشته یزدان پناه

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 439-451

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.295432.1449

چکیده
  این پژوهش در اطراف چاه نفتی زوئیر خوزستان با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی، کادمیوم) در خاک و دو گیاه Alhagi camelorumو Cornulaca monacanthaو همچنین بررسی پتانسیل گیاه پالایی فلزات سنگین در دو گیاه مذکور صورت گرفت. بدین منظور سه پلات با ابعاد 10 * 10 متر در دو جهت باد غالب و خلاف جهت باد غالب منطقه در سه فاصله از چاه نفتی مستقر گردید. پلات اول ...  بیشتر

تأثیر کاربری اراضی بر تغییرات شاخص حرارتی زمین در حوضه‌های شهری (مطالعۀ موردی: بندر امام خمینی، خوزستان)

امین ذرتی پور؛ مرجان فیروزی نژاد؛ خلیل دلفان حسن زاده

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.255212.1244

چکیده
  امروزه روش­های سنجش از دوری کارایی بالایی در برآورد صحیح تغییرات جزئی حرارتی و پایش تغییرات اقلیمی دقیق اراضی داشته است. مطالعۀ حاضر در ابتدا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور به تأثیر کاربری اراضی بر شاخص حرارتی، سپس کارایی باندهای حرارتی در تعیین دمای کاربری اراضی و در نهایت تعیین شاخص دمای سطح زمین در هر کاربری با استفاده ...  بیشتر

مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آنها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان)

سجاد نیسی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ امین ذرتی پور

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 531-541

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.122677.861

چکیده
  فرسایش خندقی از اشکال تشدید شونده تخریب خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی است، که وجود آن هشداری جدی در تخریب سرزمین و نشانه‌ای از فرسایش پیشرونده است. پایش گسترش طولی خندق به منظور تعیین عوامل موثر بر آن برای برنامه ریزی کارا حفاظت آب و خاک ضروری است. این مطالعه با استفاده از عکس های هوایی سال 1343، 1374و پیمایش صحرایی سال 1393بهمراه سیستم اطلاعات ...  بیشتر