نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری

سادات فیض نیا؛ اصغر کوهپیما؛ حسن احمدی؛ علی اصغر هاشمی

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 299-306

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35580

چکیده
  با توجه به موفقیت روش انگشت نگاری در تهیه سریع و کم هزینه اطلاعات در مورد منابع رسوب، در این تحقیق از روش مذکور در سه زیرحوضه عمروان، عطاری و علی آباد که از زیر حوضه های حوزه آبخیز چاشت خوران در استان سمنان می باشد، استفاده شده است. پس از جدا کردن ذرات زیر 63 میکرون و اندازه گیری 15 خصوصیت منشایاب ابتدا از روشهای آماری مقایسه میانگین ها ...  بیشتر