نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
طبقه‌بندی رسوبات سطحی جنوب جلگة خوزستان براساس ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در تغییرپذیری آن‌ها

رضا شهبازی؛ سادات فیض نیا؛ راضیه لک؛ حسن احمدی

دوره 70، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 695-709

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.35571.606

چکیده
  مطالعة رسوبات سطحی جنوب جلگة خوزستان در اراضی حاشیة تالاب شادگان به­منظور شناخت ماهیت رسوبات، طبقه­بندی آنها و تعیین تأثیر­گذار­ترین ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی در تغییرات رسوبات، انجام شد. پس از تهیة نقشة واحدهای کاری، نمونه­ها از 27 نقطه در واحدها برداشت شدند. ویژگی­های شیمیایی نمونه­ها شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، ...  بیشتر