نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای ارزیابی و مدیریت مراتع (مطالعه موردی: مراتع نیمه‌استپی فریدن- اصفهان)

نیما شاکری بروجنی؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 107-123

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61737

چکیده
  این تحقیق با هدف ایجاد و کاربرد یک مدل پشتیبان تصمیم‌گیری برای کمک به مرتع‌داران برای تعیین وضعیت مرتع و گرفتن تصمیم‌های آگاهانه در مراتع شهرستان فریدن انجام شد. در این مطالعه فراوانی گونه‌های گیاهی در 31 مکان مطالعاتی در سه شدت چرایی مختلف با استفاده از روش قدم نقطه و برداشت 400 نقطه در هر مکان در طول 4 ترانسکت متعامد اندازه‌گیری ...  بیشتر