نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین ترکیب مناسبی از عناصر ژئوشیمیایی برای بررسی اهمیت نسبی واحدهای سنگ‌‌شناسی حوزة آبخیز خور و سفیدارک در تولید رسوب

سادات فیض نیا؛ سهیلا یونس زاده جلیلی؛ حسن احمدی

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 633-646

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50036

چکیده
  به دلیل وجود مشکلات زیاد در کاربرد روش‏های سنتی، روش انگشت‌نگاری یا منشأیابی، که بر استفاده از خصوصیات فیزیکی، ژئوشیمیایی، و آلی رسوب و منابع رسوب متکی است، به عنوان روشی جایگزین و مناسب برای تعیین منابع اصلی رسوب و اهمیت نسبی آن‏ها، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از این روش، نخست ترکیبی از ویژگی‏های ...  بیشتر